پرسش
باسلام اینجانب درتاریخ 15/11/1395 درخواستی ثبت اظهارنامه بعنوان فرش شایگان ارسال کرده که درتاریخ 18/11/1395 بعلت تشابه فرش شایگان متعلق بشرکت ساوین اظهارنامه مقدم مورخ 20/05/1395 ابلاغیه اخطار رد اظهارنامه برای اینجانب صادر شد مجددا در تاریخ 27/03/1396 طی اظهارنامه جدید ...
خواندن ادامه پرسش
4 هفته 25 نمایش 0