باسلام خانوم من درخواست مهریه داده وبعدش طلاق بگیره من میتون

پرسش

باسلام خانوم من درخواست مهریه داده وبعدش طلاق بگیره من میتونم مهریه رو قسطی کنم وزنم رو طلاق ندم .خانوم من بدون اجازه من از خانه بیرون میره شب خانه خواهرش میمونه وبدون اجازه من مسافرت میره حکم در این موارد چیه ومن میتونم مهریه وخرج همسرم رو بدم ولی طلاق ندم

0
Reza.gh 2 هفته 59 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse