باسلام .چکی که بابت ضمانت تا

پرسش

باسلام .چکی که بابت ضمانت تامین مصالح صادر شده وهنوز بخشی از مصالح  تامین نشده.ذینفع میتواند انرا پشت نویسی کند ودر بازار خرج کند؟

0
لطفی 3 ماه 58 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse