سلام اینجانب ب مدت 15سال شاغل نیروگاه می باشم. قرارداددائ

پرسش

سلام

اینجانب ب مدت 15سال شاغل نیروگاه می باشم. قرارداددائم و شاغل بخش دولتی بودم. نیروگاه ازطرف وزارت نیرو اه بخش خصوصی واگذارشد .درحال حاضرنیروگاه جزئ بخش خصوصی می باشد.باتوجه به قرارداددائمی و بدون کسب رضایتم آیا می توانم شکایت کنم که باید به بخش دولت برگردم یا اینکه مزایاو دیافتی هایم مانند بخش دولت می باشد؟

0
musanedaee 3 ماه 63 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse