سلام مدتی پیش باجناقم فوت شد که باتوجه به اینکه پدر و مادرش

پرسش

سلام
مدتی پیش باجناقم فوت شد که باتوجه به اینکه پدر و مادرش در قید حیات هستند مبلغی به اونها ارث میرسه که به صورت محضری از طرف اونها به فرزندانش بخشیده شد
ولی در این بین برادر بزرگتر باجناقم با فریب کاری برگه ای که دست نویس هست ولی خود برادر و یک فر دیگه به عنوان شاهد امضا کردند از همسر باجناقم امضا گرفتند که مهریه اش رو ببخشد
حال سوال
آیا این برگ دست نویس قابل استناد هست؟
چون همسر باجناقم میگه به من گفتند چون پدر و مادرش ارثشون رو بخشیدند تو از این دونفر طلب مهریه نکن درصورتی که اصلا پرداخت مهریه بر گردن پدر و مادر نیست
آیا ایشون میتونه منکر این قضیه بشه و بگه نمی بخشم

0
رضا غیرتی 3 ماه 52 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse