سلام‌امکان اضافه شدن موارد پزشک قانونی وجود دارد؟میزان دیه ر

پرسش

سلام‌امکان اضافه شدن موارد پزشک قانونی وجود دارد؟میزان دیه را چطور می شود از روی برگه پزشک قانونی نحاسبه کرد؟

0
ahmadlooo 3 ماه 58 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse