سلام خانمم منو بدلیل مهریه از طریق اجرای ثبت ممنوع الخروج کر

پرسش

سلام خانمم منو بدلیل مهریه از طریق اجرای ثبت ممنوع الخروج کرده و هیچ ملکی بنده ندارم که توقیف بشه یا مالی ندارم که بخوان توقیف کنن آیا امکان داره وقتی سندی بنام من نباشه رفع ممنوع الخروجی بشم؟

0
بهروز 3 ماه 85 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse