سلام یک سندثبتی چهاردانگصدمترمربع به اسم خودم ودودانگ چهل وچ

پرسش

سلام یک سندثبتی چهاردانگصدمترمربع به اسم خودم ودودانگ چهل وچهارمتر به اسمشریکمکه هر دو ساخته وپایان کارساختمانی هم گرفته ایم الان بایدبصورت اپارتمانی تفکیک کنیم شریکم حاضربه تفکیک نیست ومیگویدازراه پله ای که درقسمت زمین من هست به من هم درب برای پشت بام بدهیددرحال که اسکلت فنداسیون ونمای هر دوبناجداهست درضمن برای تفکیک تعهدکتبی باامضای چندشاهدداده
برای تفکیک ثبت رفتم صورت مجلس تفکیکی میخوان
لطفا راهنمایی کنیدچطور ملک راتفکیک کنم
ممنون

0
hamidreza 3 ماه 65 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse