پرسش
باسلام دختری داریم که خانواده شوهرش با تهمت ارتباط باپسر دایی شوهرش مدت چهار ماه است که او را به خانه پدرش فرستاده اند به طوری که حتی از دادن وسایل ولباس شخصی آن نیز خوداری می کنند.در حالی این زن ...
خواندن ادامه پرسش
2 سال 136 نمایش 0