پرسش
وقتی که زنی حق طلاق با وی باشد وبعد از طلاق میتواند مهریه خود را طلب کند یا خیر یا اینکه قبل از اینکه طلاق بگیرد میتواند طلب مهریه خود را بگیرد با تشکر
خواندن ادامه پرسش
1 سال 284 نمایش 0