ثبت نام کنید

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبورتان را فراموش کرده اید؟ لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید. شما یک لینک را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد که با آن می توانید پسورد جدیدتان را ریست کنید.

ارسال پرسش

ورود

ثبت نام کنید

با ثبت نام می توانید تمامی پرسش ها را مدیریت کنید، اگر اشکالی در یک پرسش بوده آنرا ویرایش کنید، و از تمامی مزیت های یک کاربر عضو بهرهمند شوید.

فرم قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

 

فرم قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

(موضوع تصویبنامه شماره 38326/ت 27506 ه‍ـ مورخ 5/9/1381 هیات وزیران)

 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی                                            ع – 130 (6-82)معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

 

1 – نام دستگاه (کارفرما) :

 

 

2 – نام نماینده دستگاه :

 

 

3 – سمت نماینده دستگاه :

 

4 – نام شرکت (طرف قرارداد ) :

شماره ثبت شرکت :

تاریخ ثبت شرکت :

 

5 – شماره و تاریخ تعیین صلاحیت شرکت :

شماره :                    تاریخ :                   توسط :

 

 

6 – نام نماینده شرکت طرف قرارداد :

 

 

7 – سمت نماینده شرکت طرف قرارداد :

8 – شماره و تاریخ صورتجلسه تشریفات مناقصه :

شماره :                   تاریخ :

* دلایل ترک تشریفات مناقصه :

9 – موضوع قرارداد :

اجاره خودروی سواری با راننده به منظور تردد در ساعات اداری و غیراداری در داخل و یا خارج شهر جهت انجام امور محوله طبق درخواست کارفرما

1 – 9 – نوع کار : انجام امور واگذاری نقلیه از مشاغل 46/14 موضوع بخشنامه 38326 مورخ 5/9/81 تصویب نامه هیات محترم وزیران

2 – 9 – واحد کار : ساعت

3 – 9 – حجم کار :

4 – 9 – کیفیت کار : با نظر کارفرما

5 – 9 – امکانات و تجهیزات مورد نیاز :

6 – 9 – نشانی محل انجام خدمات موضوع قرارداد :

 

10 – مدت انجام قرارداد :

مدت زمان انجام قرارداد به مدت :                        تاریخ شروع :                   تاریخ خاتمه :

 

11 – مبلغ قرارداد :

1 – 11 – ارزش هر واحد کار :

2 – 11 – کل مبلغ قرارداد :

 

 

**درصورتیکه از روش ترک مناقصه استفاده شود می بایست دلایل ترک تشریفات در فرم منعکس و یک نسخه نیز به
……………………………… ارسال گردد .

 

 

 

12 – نحوه پرداخت پس از کسر کلیه کسورات قانونی :

پرداخت براساس تایید کارفرما در دوازده مرحله ، به شرح زیر صورت می گیرد :

1 – 12 – پرداخت های ماهانه به مبلغ                                      ریال (                                                                      ریال)  درپایان هرماه ، پس از ارائه صورتحساب توسط پیمانکار و تایید ناظر قرارداد

2 – 12 –سایر اشکال پرداخت (درصورت توافق) : **************

 

 

13 – روش اصلاح قرارداد :

1 – 13 – کارفرما می تواند درصورت ضرورت نسبت به تغییر میزان کار با اعلام به شرکت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا
25 درصد کاهش یا افزایش دهد .

2 – 13 – کارفرما می تواند درصورت دارابودن مستخدم رسمی درخدمات موضوع قرارداد با توافق شرکت طرف قرارداد اجازه استفاده از این نیروها را با کاهش مبلغ قرارداد (حداقل به میزان حقوق و مزایای افراد مذکور) به شرکت طرف قرارداد اعطا نماید .

3 – 13 – کارفرما می تواند درصورت ضرورت درجهت حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی ، شرایط اختصاصی را که لازم می داند به این قرارداد الحاق نماید .

 

 

14 – تعهدات کارفرما :

1 – 14 – کارفرما یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی های لازم کتباً به شرکت
طرف قرارداد معرفی می نماید .

2 – 14 – کارفرما متعهد می شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات دراختیار شرکت طرف قرارداد قراردهد .

3 – 14 – کارفرما مجاز است برای فسخ قرارداد , حداقل یک ماه قبل از فسخ موضوع را کتباً به پیمانکار اطلاع دهد

4- 14  -.کارفرما متعهداست نسبت به واریز مالیات متعلقه به حساب‌های مربوطه در راس موعد مقرراقدام لازم معمول دارد .

 

 

15 – تعهدات شرکت طرف قرارداد :

1 – 15 – شرکت طرف قرارداد — نفر را به عنوان نماینده تام الاختیارخود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های لازم
در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی می نماید .

2 – 15 –شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد نیروی انسانی واجد شرایط ، امکانات و تجهیزات را به میزان کافی جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به کار گیرد .

3 – 15 – شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندی که به تایید کارفرما
می رساند انجام دهد .

4 – 15 – شرکت طرف قرارداد اقرارمی نماید که مشمول قانون منع  مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد .

5 – 15 – شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء مربوط به هیات های حل اختلافات کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد . ضمنا پرداخت دستمزد و کارمزد ، حق السعی ، خسارات اخراج ، سنوات ، بیمه ، عائله بندی ، ایاب و ذهاب ، بن کارگری ، پاداش و اضافه کار افراد موضوع این بند با پیمانکاران موضوع قرارداد است .

6 – 15 – شرکت طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کلاً یا جزئاً (اعم از حقیقی یا حقوقی) ندارد .

7 – 15 – هرگونه تغییر در وضعیت شرکت طرف قرارداد می بایستی ظرف مدت 5 روز کتباً به کارفرما اعلام گردد .

 

 

 

 

 

8 – 15 – درصورت فسخ ، لغو یا اتمام قرارداد ، تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده شرکت طرف قرارداد می باشد .

9 – 15 – شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد برای نیروی انسانی شرکت درموارد ضروری که به سلامت افراد مربوط است کارت سلامت و بهداشت ارائه نماید .

10 – 15 – شرکت متعهد می گردد آموزش های تخصصی و حرفه ای لازم را به کارکنان خود (جهت واگذاری کار) بدهد .

11 – 15 – ضمانت حسن رفتارواخلاق کارکنان وکیفیت انجام کارآنان به عهده شرکت است و شرکت درمقابل دستگاه پاسخگوست .

12 – 15 – شرکت طرف قرارداد موظف به رعایت نظام های جاری دستگاه ، حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد .

13 – 15 – به منظورحسن اجرای قرارداد و تضمین انجام تعهدات ، طرف قرارداد موظف است به میزان مقرر درآئین نامه تضمین برای معاملات دولتی (موضوع بندهای ب و د ماده 5 آئین نامه مذکور) تضمین قانونی بسپارد .

* یک فقره ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به شماره  ……………………   مورخ …………….. به مبلغ ……………..    ریال تسلیم  کارفرما گردیده که در صورت رعایت کامل مفاد قرارداد و تایید کارفرما برابر مقررات قابل استرداد است .

 

 

16 – نظارت :

1 – 16 – کارفرما موظف است حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد فرد یا افراد (حقیقی وحقوقی) واجد شرایط را که صلاحیت آنان به تایید مدیر واحد رسیده است ، به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفی نماید .

2 – 16 – کلیه پرداخت ها به طرف قرارداد با تایید ناظر یا ناظرین صورت می گیرد .

3 – 16 – نظارت براجرای تعهدات قانونی شرکت و کارکنان متبوع آنها با ناظر است .

4 – 16 – ناظر به کلیه کارکنان و واحدها معرفی می شود تا برحسن اجرای قرارداد توسط شرکت و کارفرما نظارت نماید و مشکلات به ناظر منعکس گردد .

5 – 16 – ناظر باید مکانیزم اجرایی نظارت را باتوجه به شیوه های علمی و مدیریتی مبتنی بر نظرسنجی پیش بینی و اعمال نماید .

6 – 16 – درصورتی که کارفرما تشخیص دهدکه شرکت، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده و یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز زند ، جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه
مجاز است نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت (طبق مقررات مربوط) و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و شرکت حق هیچگونه اعتراضی را ندارد .

 

 

17 – شرایط عمومی قرارداد :

1 – 17 – کارفرما درقبال مطالبات نیروی انسانی شرکت درزمینه قانون کار، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت کار و امور اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط و ذیصلاح هیچگونه مسئولیتی ندارد .

2 – 17 – کارفرما حق هرگونه دخالتی در امور داخلی شرکت طرف قرارداد را نظیر معرفی کارکنان ، نحوه مدیریت و ………
از خود سلب می نماید .

3 – 17 – درصورتیکه براساس گزارش کتبی ناظر،طرف قرارداد دراجرای تعهدات خود ازنظرکمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد:

–          درمرحله اول 1 درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود .

–          درمرحله دوم 2 درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود .

–          درمرحله سوم 3 درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود .

4 – 17 – درصورت ایراد خسارت و عدم اجرای تعهدات از سوی طرف قرارداد ، دستگاه می تواند به میزان درصدی از
مبلغ قرارداد از محل طلب ها ، ضمانت نامه ها و سپرده های شرکت اخذ خسارت نماید .

5 – 17 – هرگونه قرارداد که نتیجه آن بکارگیری نیروی انسانی به هرشکل باشد ممنوع است .

6-17 – این قرارداد در صورت رضایت طرفین و دریافت مجوزهای لازم از بالاترین مقام دستگاه و با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و قانون برگزاری مناقصات با همان شرایط قبلی به مدت سه ماه قابل تمدید است .

 

 

 

7– 17 – کارفرما حق خواهد داشت به تشخیص خود و در مواقع لزوم ، دفاتر مالی و سایر اسناد و مدارک پیمانکار را در رابطه با موضوع این قرارداد ، از طریق حسابرسان خود حسابرسی نموده و پیمانکار متعهد است نهایت همکاری را در این مورد با حسابرسان کارفرما مبذول دارد . هدف حسابرسی موضوع این ماده حصول اطمینان کارفرما از حسن اجرای مفاد و شرایط و نرخهای قرارداد حاضر بوسیله پیمانکار است .

8 – 17 – درصورتیکه از نحوه کار پیمانکار رضایت حاصل نباشد، کارفرما مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار کتبی
به فاصله ……. روز  و عدم تغییر رویه نسبت به فسخ قرارداد بصورت یکجانبه اقدام و ضمانت نامه بانکی شرکت را ضبط نماید.

9– 17 – حل هرگونه اختلاف ناشی ازتفسیر مفاد این قرارداد و یا اجرای هریک ازآنها بر عهده کمیسیون موضوع ماده 94 آئین نامه مالی ، معاملاتی دانشگاه  به عنوان حکم مشترک و مرضی الطرفین می‌باشد و نظر مرجع مذکور که صلحاً صادر می شود برای طرفین لازم الاجرا است . در طول رسیدگی به اختلاف، پیمانکار مکلف است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد کماکان به فعالیت خود ادامه دهد .

 

18 – نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات :

1 – 18 – نشانی کارفرما :

نشانی :

تلفن :

نشانی پست الکترونیک :

 

2 – 18 – نشانی شرکت طرف قرارداد :

نشانی :

تلفن :

نشانی پست الکترونیک :

نشانـی های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می باشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسـلات از طریق نشانی های فوق الذکر قانونی تلقی می شود . درصورت تغییر نشانی ، طرفین موظفند ظرف مدت 48 ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند . درغیر این صورت کلیه نامه ها ، ابلاغ شده تلقی و عذرعدم اطلاع پذیرفته نمی باشد و مسئولیتهای مالی و قانونی ناشی از عدم اعلام آدرس جدید به کارفرما به عهده پیمانکار است .

 

 

19 – امضاء طرفین قرارداد :

این قرارداد در 19 ماده  و 47 بند در…. نسخه  جهت : طرف قرارداد ، دستگاه (کارفرما) ، وزارت کارو اموراجتماعی ، ….. و سایر موارد مورد نیاز تهیه و تنظیم شده که پس از امضای طرفین قرارداد لازم الاجرا خواهدبود .

ضمناً به استناد بند 3 – 13……… برگ شرایط اختصاصی شامل …… ماده و ……. بند الحاق قرارداد می باشد که جزء لاینفک قرارداد بوده و برای طرفین لازم الاجرا می باشد .

 

 

 

مهر و امضاء کارفرما                     مهر و امضاء شرکت طرف قرارداد :                                      مهر و امضا سرپرست امور مالی :

نام و نام خانوادگی نماینده :                                      نام و نام خانوادگی نماینده :                                              نام و نام خانوادگی :

سمت :                                                 سمت :                                                                               سمت :

محل امضاء :                     محل امضاء :                                                                        محل امضا ء :

 

 

 

 

 

درباره نیکنام

Leave a reply

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )