ثبت نام کنید

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبورتان را فراموش کرده اید؟ لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید. شما یک لینک را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد که با آن می توانید پسورد جدیدتان را ریست کنید.

ارسال پرسش

ورود

ثبت نام کنید

با ثبت نام می توانید تمامی پرسش ها را مدیریت کنید، اگر اشکالی در یک پرسش بوده آنرا ویرایش کنید، و از تمامی مزیت های یک کاربر عضو بهرهمند شوید.

نمونه قرارداد بیمه آتشسوزی 1

 

بیمه نامه

آتش سوزی                              شرکت سهامی بیمه ……………………

شرکت سهامی بیمه ………………….. طبق پیشنهاد شماره ……………………… مورخ ……………. بیمه گذار به موجب این بیمه نامه و شرایط مندرج در ظهر آن متعهد است که پس از دریافت حق بیمه مقرر خساراتی که به علل خطرات مورد تعهد باموال مشروحه زیر وارد شود جبران نماید.

نام بیمه گذار

نشانی بیمه گذار

مورد بیمه                                                         نوع مورد بیمه: غیر صنعتی

محل مورد بیمه

شماره بیمه نامه                                                             تاریخ صدور

شماره سال قبل                                                             نمایندگی

مدت بیمه                تاریخ شروع                                    تاریخ انقضاء

خطرات مورد تعهد: حریق، انفجار، صاعقه
شرح مورد بیمه ارزش و مورد بیمه نرخ
مورد بیمه عبارتست از ساختمان و اثاثیه و لوازم اداری دفتر مرکزی که متعلق به بیمه گذار بوده واقع در محل مورد بیمه و بشرح ذیل:

1- ساختمان دفتر مرکزی کلا به ارزش:

2- اثاثیه و لوازم اداری کلا به ارزش:

3- حداکثر هزینه پاکسازی محل مورد بیمه پس از وقوع خطرات مورد تعهد بیمه نامه تا مبلغ:

توضیحات به شرح پیوست که جزء لاینفک این بیمه نامه می باشد.

 

 

000/000/700

000/000/250

 

000/000/10

 

 

 

 

82/1

82/13

 

91/0

3% عوارض شهرداری: -/055/20 جمع به عدد 000/000/960  
جمع کل سرمایه به حروف: نهصد و شصت میلیون ریال    
مبلغ حق بیمه به حروف: چهار میلیون و هفتصد و پنجاه و هشت هزار و یکصد و پنجاه و نه ریال 155/758/4  

 

 

 

توضیحات منظم به بیمه نام آتش سوزی

 

توضیحات مربوط به بیمه نامه آتش سوزی شماره ………………. که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد بشرح زیر:

 

توضیحات:

  • نرخ حریق، صاعقه، انفجار 7/0 در هزار، نرخ زلزله 12/1 در هزار، نرخ سرقت با شکست حرز 12 در هزار محاسبه و منظور گردیده است.
  • بنا به اظهار بیمه گذار سازه ساختمان مورد بیمه از اسکلت فلزی می باشد.
  • با عنایت به ماده 13 شرایط عمومی مندرج در ظهر بیمه نامه خسارتهای مستقیم ناشی از زلزله وارد به مورد بیمه به استثنای سرقت در مقابل خطر زلزله بیمه می باشد و استثنای زمین لرزه مندرج در بند 2 ماده 31 شرایط مذکور شامل این بیمه نامه نخواهد بود. ضمنا از خسارتهای ناشی از زلزله 15% بعنوان تعهد بیمه گذار (فرانشیز) کسر خواهد شد.
  • حداکثر تعهد شرکت بیمه در مقابل خسارات ناشی از خطر زلزله 80% مبلغ مورد بیمه در هر حادثه می باشد.
  • مورد بیمه بند 2 بیمه نامه علاوه بر خطرات حریق، صاعقه، انفجار، زلزله در مقابل خطر سرقت با شکست حرز نیز بیمه می باشد.
  • بیمه گر موافقت می نماید که بیمه گذار مبلغ ……………….. ریال از حق بیمه را نقدا و ما بقی را در 6 قسط ………………… ریالی به سررسیدهای …………………. الی …………………. پرداخت نماید چنانچه هر یک از اقساط مذکور در سررسیدهای معینه پرداخت نشود بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت وارد به مورد بیمه نخواهد داشت.
  • گرم و روشن نمودن محل مورد بیمه با نفت، گاز، گازوئیل و برق مجاز می باشد.

 

درباره نیکنام

Leave a reply

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )