ثبت نام کنید

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبورتان را فراموش کرده اید؟ لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید. شما یک لینک را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد که با آن می توانید پسورد جدیدتان را ریست کنید.

ارسال پرسش

ورود

ثبت نام کنید

با ثبت نام می توانید تمامی پرسش ها را مدیریت کنید، اگر اشکالی در یک پرسش بوده آنرا ویرایش کنید، و از تمامی مزیت های یک کاربر عضو بهرهمند شوید.

قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

 

قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

*********

 

تاریخ شروع: ………………………

تاریخ انقضاء: ………………………    حق بیمه سالیانه: …………………………….

تاریخ صدور: ……………………… تعداد بیمه شدگان: …………………………

این قرارداد بین شرکت  ……………………… به نشانی: ………………………………………………………………………

که در این قرارداد بیمه گزار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه  ………………. که بیمه گر نامیده می شود به شرح ذیل منعقد می گردد:

 

ماده اول: موضوع این قرارداد عبارت است از پوشش بیمه ای حوادث منجر به فوت و نقص عضو و از کارافتادگی دائم(کلی و جزئی) بر اثر حادثه.

 

ماده دوم: سرمایه بیمه فوت و نقص عضو بر اثر حادثه برای هر فرد بیمه شده معادل 45 برابر حقوق ماهیانه طبق لیست ارسالی بیمه گزار می باشد.

تبصره: سرمایه هر یک از بیمه شدگان در صورت فوت بر اثر حادثه و در صورت نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی بر اثر حادثه معادل 45 برابر حقوق ماهیانه طبق لیست ارسالی بیمه گزار بوده و در صورت نقص عضو و از کار افتادگی دائم جزئی بر اثر حادثه ضریبی از 45 برابر حقوق ماهیانه طبق جدول نقص عضو مندرج در شرایط عمومی بیمه های حوادث می باشد.

 

ماده سوم: شروع بیمه برای هر یک از کارکنان فعلی بیمه گزار و برای کارکنانی که در آینده استخدام خواهند شد تاریخ مندرج در الحاقی تایید پوشش بیمه ای آنان می باشد.

 

ماده چهارم: حق بیمه سالیانه بیمه شدگان جهت پوشش فوت نقص عضو و از کارافتادگی دائم(کلی و جزیی) مبلغ ……………………… ریال می باشد و بیمه گزار متعهد است از تاریخ دریافت قرارداد یا الحاقیه تائید پوشش بیمه ای به صورت اقساط ماهیانه بر مبنای 12/1 حق بیمه سالیانه را پرداخت نماید.

تبصره1: ضرب الاجل پرداخت حق بیمه هر یک از بیمه شدگان حداکثر یکماه از تاریخ سررسید ماهیانه می باشد.

تبصره2: ضرب الاجل پرداخت حق بیمه هر یک از بیمه شدگان جدید حداکثر به فاصله سی روز از تاریخ صدور الحاقی تایید پوشش آنان توسط بیمه گزار می باشد.

 

ماده 5: بیمه گزار موظف است لیست مشخصات کارکنان مشمول بیمه را شامل ردیف، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره شناسنامه و محل صدور در شروع قرارداد در دو نسخه برای بیمه گر ارسال نموده و هر ماه نیز صورتی از کارکنان خود را که در نظر دارد جدیدا تحت پوشش قرار بدهد(استخدام جدید) و یا از آن خارج نماید(استعفا، انتقال و یا بازنشستگانی که از پوشش خارج می گردند و …) جهت بیمه گر ارسال نماید.

تبصره1: شروع بیمه آن دسته از کارکنان جدید که بعد از امضای قرارداد به استخدام بیمه گزار درآمده اند از تاریخ دریافت نامه توسط بیمه گر خواهد بود.

تبصره2: ضرب الاجل ارسال اسامی کارکنان حذفی حداکثر 30 روز از تاریخ حذف می باشد، و چنانچه تغییراتی خارج از ضرب الاجل فوق به بیمه گر اعلام گردد، تاریخ موثر برای صدور الحاقی خروج بیمه شده از پوشش بیمه ای حداکثر به 30 روز قبل از تاریخ بیمه گزار(اعلام تغییرات) انتقال می یابد.

 

ماده ششم: تسویه حق بیمه الحاقی های صادره مربوط به تغییرات در طول مدت قرارداد، اعم از افزایش یا کاهش تعداد بیمه شدگان، بر اساس روزشمارش خواهد شد.

تبصره: حق بیمه های برگشتی متعلق به تغییرات قرارداد در پایان سال بیمه ای محاسبه و به بیمه گذار مسترد می گردد.

 

ماده هفتم: در صورت فوت هر یک از بیمه شدگان، بیمه گزار موظف است مراتب را کتبا و ظرف مدت حداکثر سی روز از تاریخ اطلاع به بیمه گر اعلام و متعاقبا مدارک ذیل را ارسال نماید.

الف: درصورت فوت

  • اصل یا فتوکپی تایید شده خلاصه رونوشت وفات(گواهی فوت) صادره از طرف اداره آمار.
  • گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت.
  • گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد. (در مواردی که فوت ناشی از حادثه باشد).

ب: در صورت نقض عضو کلی و جزئی دائم ناشی از حادثه

گواهی پزشک معالج در مورد پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو و گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.

تبصره1: در مواردی که فوت و نقص عضو کلی و جزئی دائم، در اثر حوادث ناشی از رانندگی توسط بیمه شده باشد گواهینامه رانندگی مجاز راننده وسیله نقلیه مورد لزوم می باشد.

تبصره2: در موارد استثنایی و دوری از مرکز که امکان اطلاع فوری مقدور نمی باشد، مدت زمان اطلاع به بیمه گر سی روز تعیین می گردد.

تبصره3: پوشش بیمه حوادث ناشی از ادوات عمل نشده باقیمانده از آثار جنگ تحمیلی نسبت به کلیه بیمه شدگان پس از انعقاد قرارداد مشمول بیمه می باشد.

 

ماده هشتم: بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه و انجام تعهدات بیمه گزار مندرج در این قرارداد متعهد است سرمایه های موضوع ماده دوم این قرارداد را به شرح همان ماده در وجه بیمه گزار پرداخت نماید تا به ذینفع قانونی آن تادیه گردد.

 

ماده نهم: حق بیمه هایی که بابت این قرارداد به بیمه گر پرداخت می گردد قابل استرداد نمی باشد مگر در مواردی که اشتباهی در محاسبه رخ داده باشد.

 

ماده دهم: حداکثر سن قابل پذیرش کارکنان بیمه شده هنگام وقوع خطر مشمول این قرارداد در موارد بیمه فوت و نقص عضو کلی و جزئی و هزینه های پزشکی بر اثر حوادث 70 سال تمام می باشد. بنابراین بیمه گر نسبت به کسانی که سن آنها از رقم یاد شده در موارد مربوطه بیشتر باشد هیچگونه تعهدی ندارد.

ماده یازدهم: مدت این قرارداد یکسال از تاریخ شروع …………….. الی …………….. است و هر یک از طرفین می توانند یکماه قبل از پایان مدت قرارداد، نظر خود را نسبت به فسخ و یا تجدید نظر در نرخ و شرایط قرارداد به طرف دیگر اعلام نماید در غیر این صورت قرارداد با همین شرایط و با صدور برگ الحاقی به مدت یکسال دیگر تمدید خواهد شد.

ماده دوازدهم: نسبت به مواردی که در این قرارداد ذکر نگردیده است بر طبق شرایط عمومی بیمه حوادث جمعی شرکت سهامی بیمه ایران و قانون بیمه رفتار خواهد شد.

 

 

*********

 

 

 

درباره نیکنام

Leave a reply

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )