ثبت نام کنید

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبورتان را فراموش کرده اید؟ لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید. شما یک لینک را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد که با آن می توانید پسورد جدیدتان را ریست کنید.

ارسال پرسش

ورود

ثبت نام کنید

با ثبت نام می توانید تمامی پرسش ها را مدیریت کنید، اگر اشکالی در یک پرسش بوده آنرا ویرایش کنید، و از تمامی مزیت های یک کاربر عضو بهرهمند شوید.

نمونه قرارداد بیمه آتشسوزی 1

 

بيمه نامه

آتش سوزي                              شركت سهامي بيمه ……………………

شركت سهامي بيمه ………………….. طبق پيشنهاد شماره ……………………… مورخ ……………. بيمه گذار به موجب اين بيمه نامه و شرايط مندرج در ظهر آن متعهد است كه پس از دريافت حق بيمه مقرر خساراتي كه به علل خطرات مورد تعهد باموال مشروحه زير وارد شود جبران نمايد.

نام بيمه گذار

نشاني بيمه گذار

مورد بيمه                                                         نوع مورد بيمه: غير صنعتي

محل مورد بيمه

شماره بيمه نامه                                                             تاريخ صدور

شماره سال قبل                                                             نمايندگي

مدت بيمه                تاريخ شروع                                    تاريخ انقضاء

خطرات مورد تعهد: حريق، انفجار، صاعقه
شرح مورد بيمه ارزش و مورد بيمه نرخ
مورد بيمه عبارتست از ساختمان و اثاثيه و لوازم اداري دفتر مركزي كه متعلق به بيمه گذار بوده واقع در محل مورد بيمه و بشرح ذيل:

1- ساختمان دفتر مركزي كلا به ارزش:

2- اثاثيه و لوازم اداري كلا به ارزش:

3- حداكثر هزينه پاكسازي محل مورد بيمه پس از وقوع خطرات مورد تعهد بيمه نامه تا مبلغ:

توضيحات به شرح پيوست كه جزء لاينفك اين بيمه نامه مي باشد.

 

 

000/000/700

000/000/250

 

000/000/10

 

 

 

 

82/1

82/13

 

91/0

3% عوارض شهرداري: -/055/20 جمع به عدد 000/000/960  
جمع كل سرمايه به حروف: نهصد و شصت ميليون ريال    
مبلغ حق بيمه به حروف: چهار ميليون و هفتصد و پنجاه و هشت هزار و يكصد و پنجاه و نه ريال 155/758/4  

 

 

 

توضيحات منظم به بيمه نام آتش سوزي

 

توضيحات مربوط به بيمه نامه آتش سوزي شماره ………………. كه جزء لاينفك بيمه نامه مي باشد بشرح زير:

 

توضيحات:

  • نرخ حريق، صاعقه، انفجار 7/0 در هزار، نرخ زلزله 12/1 در هزار، نرخ سرقت با شكست حرز 12 در هزار محاسبه و منظور گرديده است.
  • بنا به اظهار بيمه گذار سازه ساختمان مورد بيمه از اسكلت فلزي مي باشد.
  • با عنايت به ماده 13 شرايط عمومي مندرج در ظهر بيمه نامه خسارتهاي مستقيم ناشي از زلزله وارد به مورد بيمه به استثناي سرقت در مقابل خطر زلزله بيمه مي باشد و استثناي زمين لرزه مندرج در بند 2 ماده 31 شرايط مذكور شامل اين بيمه نامه نخواهد بود. ضمنا از خسارتهاي ناشي از زلزله 15% بعنوان تعهد بيمه گذار (فرانشيز) كسر خواهد شد.
  • حداكثر تعهد شركت بيمه در مقابل خسارات ناشي از خطر زلزله 80% مبلغ مورد بيمه در هر حادثه مي باشد.
  • مورد بيمه بند 2 بيمه نامه علاوه بر خطرات حريق، صاعقه، انفجار، زلزله در مقابل خطر سرقت با شكست حرز نيز بيمه مي باشد.
  • بيمه گر موافقت مي نمايد كه بيمه گذار مبلغ ……………….. ريال از حق بيمه را نقدا و ما بقي را در 6 قسط ………………… ريالي به سررسيدهاي …………………. الي …………………. پرداخت نمايد چنانچه هر يك از اقساط مذكور در سررسيدهاي معينه پرداخت نشود بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارت وارد به مورد بيمه نخواهد داشت.
  • گرم و روشن نمودن محل مورد بيمه با نفت، گاز، گازوئيل و برق مجاز مي باشد.

 

درباره نیکنام

Leave a reply

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )