با سلام یک مادر که شوهر اون فوت شده و تنها بچه او یک دختر اس

پرسش

با سلام یک مادر که شوهر اون فوت شده و تنها بچه او یک دختر است که سلامت عقلی ندارد ارث به کی میرسد

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
نادر 2 هفته 17 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. با سلام،ارث ب دختر میرسد ولی باید دختر قیم داشته باشد تا برای خرج کردنش قیم تصمیم بگیرد.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse