تقاضاي توقيف بديم توقيف ميشود يا باز هم ابتدا به بدهكار ابلاغ ميشود؟

پرسش

براي وصول چك از طريق اجراي ثبت بايد حتما اموال معرفي كنيم يا اگر تقاضا بديم اجراي ثبت استعلام ميگيرد؟همچنين در مورد دادگاه ؟

و در فرضي كه مال معرفي كنيم و همون اول تقاضاي توقيف بديم توقيف ميشود يا باز هم ابتدا به بدهكار ابلاغ ميشود؟

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
Matin 1 هفته 10 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باسلام،هم می توانید مال معرفی نمایید هم می توانید درخواست استعلام را به دادگاه یا اجرای ثبت دهید،ابتدا توقیف میشود و بعد ابلاغ میشود.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse