دادخواست عليه شما به شعبه …دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي

پرسش

دادخواست عليه شما به شعبه …دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران ارجاع و با شماره پرونده ……. ثبت گرديد به چه معناست؟
در ضمن من پرونده داشتم که رای از تجدید نظر به نفع من صادر شده است و من شاکی بودم الان این پیام آمده است

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
دانیال 6 روز 8 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باسلام،کسی بر علیه شما دادخواست داده است .

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse