در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و ۷۸چه ماده

پرسش

با سلام.در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و ۷۸چه ماده یا بخشهایی به کشف جرایم اقتصادی می پردازد؟

0
etaaf90@gmail.com 4 ماه 45 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse