سلام حدود ۹ ماه است از توالت همسایه بالایی آب کثیف چکه می کن

پرسش

سلام حدود ۹ ماه است از توالت همسایه بالایی آب کثیف چکه می کند و سقف توالت واحد ما را سوراخ کرده واین آقا حاضر به تعمیر نمی باشد برای شکایت باید به کجا مراجعه کنم

0
nassim863 1 هفته 22 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse