سلام. من قصد دارم 500 متر مربع از يک زمين …

پرسش

سلام. من قصد دارم 500 متر مربع از يک زمين 7500 متري را به طور مشاع خريداري کنم. کل 7500 متربه شکل مستطيل و ديوار کشي شده است. اما نقشه کاداستري که از سند شرکاي اصلي ديده مي شود زمين مستطيل نبوده و تقريبا مثلثي شکل است. آيا اشکالي در کار است؟

2 هفته 14 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. با سلام.نقشه كاداستري يا ثبتي ارزش حقوقي دارد بنابراين ملاك ارزيابي مرزهاي مالكيت اين نقشه است

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse