فردی فروش مال غیر کرده از دست وی شکایت کردیم. حکم جلب صادر ش

پرسش

فردی فروش مال غیر کرده از دست وی شکایت کردیم. حکم جلب صادر شد. تماس گرفته و برای تهیه پول و برطرف کردن مشکل وقت خواستند. در قبال دادن وقت جهت عدم اجرای حکم جلب به مدت 1 ماه تضمین خواسته شد. برادر وی قولنامه زمینی را آورد و پشت ان نوشته شد که اگر تا 1 ماه آتی، مشکل حل شد که هیچ و اگر حل نشد ملک در اختیار و تملک شاکی در آید. توسط شاکی ، برادر متهم(صاحب ملک)، متهم و یک شاهد دیگر امضا شده و انگشت زده شد. اگر پس از یک ماه مشکل حل نشد(با توجه به در جریان بودن پرونده کیفری ایشان)، آیا شاکی می تواند ادعای مالکیت ملک فوق الذکر را بنماید و از طریق دادخواست الزام به انجام تعهد برای تنفیذ مالکیت خود اقدام کند یا خیر؟
این مورد به پرونده کیفری قبلی ارتباطی پیدا می کند و دعوا با برادر متهم خواهد بود؟
می توان آن را به عنوان مال معرفی کرد؟
می توان در جهت مالکیت آن اقدام کرده و از فرد متهم نیز طبق حکم قطعی صادر شده رد مال را درخواست کرد؟

حل شده 0
مهدی 2 هفته 14 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. با سلام،می توانند دادخواست الزام به ایفای تعهد نمایند،ولی ربطی به پرونده های قبلی ندارد و اگر مالک ملک پرونده ای داشته باشند میتوان به عنوان مال معرفی کرد.

    بهترین پاسخ

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse