هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسا

پرسش

هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…مردی هفتاد ساله ام . خانه کوچکی دارم و دیگر هیچ. ماهی یک میلیون و هفتاد هزار بازنشستگی دارم.
همسرم برای دانشگاه ودخترش از شوهر قبلی ( به خواهرش گفته ) قسد دارد مهریه اش را ( 45 سکه ) به اجرا بگذارد و خانه را از من بگیرد.
لطفا بفرمائید میتواند اینکاررا بکند.
از سه سالگی تا امروز قبل از دانشگاه میلیونها تومان برای تحصیلش پرداخت کرده ام .
اگر بتواند من خودم را میکشم .
از شما ممنونم اگر پاسخ حقوقی بدهید.
هوشنگ کچوئی

0
هوشنگ 3 روز 5 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse