آپارتمانی را در سال ۸۹ خریداری کردم در ان زمان سند ان ملک آم

پرسش

آپارتمانی را در سال ۸۹ خریداری کردم در ان زمان سند ان ملک آماده نبود بنابراین ملک را به صورت وکالتی خریدم هم اکنون سند آن آماده شدهو به نام مالک اولیه آپارتمان صادر شده و من آنرا از شرکت سازنده گرفته ام حال می خواهم سند آن را  به نام خود بزنم اما مالک اولیه فوت کرده است ، با این حساب آیا آن وکالتنامه اعتبار دارد ومن میتوانم ملک را بهنام خود بزنم در ضمن مبایعه نامه ملک را هم دارم

0
Aryanpoor 3 ماه 110 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse