آیا آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه همچنان

پرسش

آیا آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه همچنان اعتبار دارد؟ (در صورت اعتبار) از آنجا که ماده 187 مذکور در برنامه های توسعه چهارم و پنجم و ششم تکرار نشده است، اعتبار آیین نامه مذکور از کدام ماده قانونی نشات می گیرد؟

0
فرزین 2 سال 146 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )