آیا در ازدواج دائم، با توافق طرفین، امکان عدم ثبت در شناسنام

پرسش

آیا در ازدواج دائم، با توافق طرفین، امکان عدم ثبت در شناسنامه ی زوجین وجود دارد؟

0
فرزانفرد 10 ماه 108 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )