اتمام قرارداد اجاره، فحاشی و تحدید پشت تلفن

پرسش

سلام قرارداد اجاره خانه من به اتمام رسیده اسباب کشی کردم موجر سه میلیون داده و دوازده میلیون دیگر را منوط به فسخ قرارداد و دادن پول فردای آنروز کرده با ممانعت من از فسخ قرارداد که با فسخ قرارداد الباقی پول را میدهم شروع به فحاشی پشت تلفن کرده که این کس شعرا چیه میگی میام کونت پاره میکنم کرده و قطع کرده میتوانید منرا راهنمایی کنید متشکرم از مشاوره اتان

0
پیمان 4 هفته 18 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse