اثبات پرداخت مهریه

پرسش

باسلام،من چند برگ رسید عادی دست نویس با امضا واثر انگشت همسرم دارم بابت دریافت مهریه به صورت نقدی، در ضمن شاهدی آن را امضا نکرده آیا با این رسید ها در دادگاه می توانم ثابت کنم که مهریه داده ام؟

0
پیام 8 ماه 59 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )