اجراییه تمکین

پرسش

سلام من حکم تمکین زن خودرو را گرفته ام ودرخواست صدور اجراییه نیز داده ام سوال من این است زن من به بهانه ای به منزل من خواهد آمد تا حکم تمکین باطل گردد لذا میخوام بدانم دادگاه به من گفته برای تشکیل پرونده اجراییه حضور داشته باشم وتشکیل پرونده رو بدم حالا این تشکیل پرونده رو انجام بدم میتونم دنبال ادامه کار نروم تا این حکم تمکین باطل نشود

0
رحیم 11 ماه 79 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )