اجرت المثل ایام گذشته مغازه در تصرف برادرم که سه دانگش مربوط به اینجانب می باشد

پرسش

سلام
اینجانب 17 سال پیش سرقفلی مغازه ای را سه دانگ سه دانگ با برادرم خرید کردیم و ایشان اینجانب را اغفال کردند و قراردادی بین ما منعقد نگردید و همکنون بعد از 17 سال یگر نیاز به این پول دارم هم اجرت المثل ایام گذشته و هم پول سرقفل مغازه ام را ایشان زیر همه چیز را زدند و می گویند مغازه مربوط به ایشان است
آیا می توانم اقدام کنم؟ اجاره ایام گذشته را با توجه به اینکه مغازه در تصرف ایشان بوده می توانم اخذ نمایم؟

0
بابک 10 ماه 58 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )