احتراما ؛ در خصوص اتهام آقای ر د فرزند م ک موضوع گزارش مرجع

پرسش

احتراما ؛ در خصوص اتهام آقای ر د فرزند م ک موضوع گزارش مرجع انتظامی دایر بر نگهداری
400 سی سی مشروبات الکلی خارجی از نوع ودکا به مارک استم براس با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از
جمله گزارش مرجع انتظامی – اقرار صریح متهم و سایر قرائن و امارات انتساب بزه به وی محرز بوده لذا باستناد
مواد 264 و 265 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 733 قانون مجازات اسالمی قرار جلب
به دادرسی وی صادر و اعالم میگردد اما در خصوص گزارش مرجع انتظامی علیه آقایان ا ع
و ح ق دایر بر نگهداری مشروبات الکلی با عنایت به فقدان دلیل و پذیرش اتهام توسط متهم ردیف اول
ارتکاب بزه توسط نامبردگان محرز به نظر نمی رسد لذا باستناد مواد فوق و اصالت برائت مصرح در اصل سی و
هفتم قانون اساسی قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل صادر و اعالم میگردد قرار های صادره در صورت
تایید دادستان محترم در خصوص جلب به دادرسی قطعی و در خصوص منع تعقیب ظرف مهلت 10 روز از تاریخ
ابالغ به شاکی قابل اعتراض در محاکم کیفری 2 شهرستان رشت است این یعنی چی من باید چیکار کنم مجازاتش چیه؟

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
reza 2 سال 206 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

 1. باسلام،شما دقیقا کدام طرف شکایت هستید؟

  برای مشاوره حقوقی به صورت تلفنی می توانید از تلفن ثابت خود با 9099071439 تماس بگیرید.
  برای ارتباط با بخش فروش و راهنمایی در سفارش می توانید با شماره 02145116385 تماس بگیرید.
  برای مشاوره حقوقی از موبایل خود نیز می توانیدیک بسته مشاوره حقوقی را از لینک زیر انتخاب کنید و آنلاین پرداخت کنید
  مشاوره حقوقی تلفنی با موبایل پرداخت آنلاین

  پس از سفارش و پرداخت آنلاین یکی از مشاوران حقوقی ما با شما تماس خواهد گرفت و مشاوره حقوقی ارائه می دهد

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )