اختلاف دوشربک کاری

پرسش

باسلام وخسته نباشید
بنده وبرادرکوچکم مدتی است باهم شریکی۵۰درصدمساوی درمغازه اجاره ای مشغول کارهستیم وکل مخارج ودرامدوهزینهاتقسیم بر۲ میشودوازروزاول حساب کتاب روبه ایشان محول کردم، وتاچندیی پیش مشکلی نبوددرضمن ماهیچ قراردادی بین هم نداربم وفقط خانواده پدرومادرم درجربان چگونگی شراکت ماهستند.
درخردادماه سرموضوعی کوچیک بحث کردیم و چون بنده انتظارهمچین برخوردی راازایشان نداشتم خیلی دلشکسته شدم ونیمه شب علت بیماری قلبی راهی بیمارستان شدم. درکل من ۲۵روزتحت مداوابودم مدتی بیمارستان ومدتی هم منزل.
بعدازبهبودی مجددا مشغول کارشدم وسعی کردم فراموش کنم ولی متاسفانه متوجه تغییررفتارشریکم شدم ک رفتارمناسبی بامن برادربزرگترش نداردوسعی میکند همه چیزراازکنترل من خارج نموده وخودش همه چی روبدست بگیره، مثلامتوجه شدم شماره همراهم روازکارت ویزیت خط زده است، وهنوزعلت رانپرسیدم وب رویش نیاوردم، امامهمتراینکه سرحساب رسی مغازه اون مدت نبودنم روک خوده ایشان باعثش بوده،( ۲۵روزبیماری) ک درامد۲۵روزحدود۳۰میلبون میشود. سهم منو نمیدهدوعنوان میکند شمانبودبدومن تنهاکارکردم
وبه شماهیچی تعلق نمیگیردواصلازیربارنمیرود،
ومتاسفانه پدرم هم کمی ازایشان حمایت میکند، ومیگویندماازچندنفرپرسیدیم گفتند که جون فعالیت نکرده هیچ سهمی نمیبرد.
جناب بزرگوارایا نظرایشان درست است، مگرمن شریک نیستم حتی حاظرشدم ایشان ۶۰درصدببردجون بیشترزحمت کشیده،
واگربنده بابت اون۲۵روزسهمی دارم بااستنادبه چه مدرکی وبندوتبصره ای میتوانم ایشان رامجاب کنم.
ممنون اززحمات شما، خداوندبشماوخانواده سلامتی دهد. خدانگهدار

0
amirtorabi 9 ماه 79 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )