لاتکلیف ماچیه وبایدپیش کدوم وکیل بریم باتشکر؟؟؟

پرسش

برادره من ۵سال پیش ماشینی خریداری کردکه سندنداشت این ماشین دست به دست شده است وسندماشین دسته نفره اوله به دلیل اینکه ازنفره دوم ۴میلیون طلبکاربودن وتنهامدرکی که برادرم دارن ازنفره سومه وحالاصاحب سندبه زورماشین روازدست برادرم گرفت حالاتکلیف ماچیه وبایدپیش کدوم وکیل بریم باتشکر؟؟؟

0
عباس 1 سال 165 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )