قانون چک برگشتی در شهر مورد نظر چطور هست؟

پرسش

مبلغ ۵٠ میلیون از شخصی چک داشتم که برگشت خورد.صاحب چک از من وقت خواست که چک هارو پاس کنه. حدود ٢ سال گذشت و به وعده خود عمل نکرد. چک ها در تهران برگشت خورد و خود صاحب چک شیراز هستن. چطور و کجا باید اقدام کنم؟ قانون چک برگشتی در شهر مورد نظر چطور هست؟

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
Ferii 8 ماه 309 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

  1. مبلغ ۵٠ میلیون از شخصی چک داشتم که برگشت خورد.صاحب چک از من وقت خواست که چک هارو پاس کنه. حدود ٢ سال گذشت و به وعده خود عمل نکرد. چک ها در تهران برگشت خورد و خود صاحب چک شیراز هستن. چطور و کجا باید اقدام کنم؟ قانون چک برگشتی در شهر مورد نظر چطور هست؟

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )