قانون چك برگشتي در شهر مورد نظر چطور هست؟

پرسش

مبلغ ٥٠ ميليون از شخصي چك داشتم كه برگشت خورد.صاحب چك از من وقت خواست كه چك هارو پاس كنه. حدود ٢ سال گذشت و به وعده خود عمل نكرد. چك ها در تهران برگشت خورد و خود صاحب چك شيراز هستن. چطور و كجا بايد اقدام كنم؟ قانون چك برگشتي در شهر مورد نظر چطور هست؟

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
Ferii 6 ماه 252 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. مبلغ ٥٠ ميليون از شخصي چك داشتم كه برگشت خورد.صاحب چك از من وقت خواست كه چك هارو پاس كنه. حدود ٢ سال گذشت و به وعده خود عمل نكرد. چك ها در تهران برگشت خورد و خود صاحب چك شيراز هستن. چطور و كجا بايد اقدام كنم؟ قانون چك برگشتي در شهر مورد نظر چطور هست؟

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )