ازار همسایه

پرسش

خانه ما ویلایی است وخانه همسایه روبرویی اپارتمانی است،وقت وبی وقت یک طبقه از ان اپارتمان در بالکن می ایستد وحیاط خانه ما را دید میزند؟میتوان شکایت کرد؟

0
Vida 8 ماه 88 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )