استفاده از پول وکارت اعتباری پیداشده

پرسش

آیا پیداکردن کیف پول درخیابان واستفاده ازپول کارت اعتباری درون آن جرم حساب میشود.آیا جرم آن سرقت هست.حکم قضایی آن چیست ومتهم حکمش چیست?

 

0
ابی 4 ماه 59 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )