اصطلاح مصالحه یا بخشش در مهریه

پرسش

بنا به توافق طرفین مقرر شده که عروس مهریه نگیرد. ولی عروس می خواهد در زمان عقد تعداد ۱۱۰ سکه در دفتر نوشته شود ولی عنوان شود که این مقدار با ۱ شاخه گل مصالحه شد. یا اینکه کل مهریه دریافت شده است تا خیال داماد راحت باشد. عاقد هم ۱۱۰ سکه را حین خواندن صیغه عنوان خواهد کرد.

حال سوال اینجاست که ایا اصطلاح مصالحه درست است یا نه؟ و برای اینکه خیال داماد از این بابت که عروس در آینده هیچگونه ادعایی نسبت به این مهریه نمی تواند داشته باشد، چه چیز باید در دفتر عقد نوشته شود؟؟ و اگر در دفتر نمی شود، چگونه و از چه راهی می توان این کار را انجام داد؟؟؟

0
Masti.v 6 ماه 52 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )