اعاده حیثیت

پرسش

اعاده حیثیت بخاطر افترایی همسایه مبنی برآوردن مردهای غریبه به منزل

آیا برای اعاده حیثیتم بایدبه پزشکی قانونی مراجعه کنم

0
محمدیان 5 ماه 49 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )