اعتراض ثالث به عملیات اجرایی

پرسش

باسلام واحترام

اینجانب چکی ازیک اقا دارم که انرا دراجراییات ثبت به مرحله اجرا گذاشته ام(آبان 97) و موفق شدم آپارتمان بدهکار را توقیق کنم ودر حال حاضر ملک مذکور درمرحله ارزیابی و مزایده قرار دارد.

چندروز قبل بامراجعه به ثبت متوجه شدم که معترض ثالثی اعتراض کرده و مدعی مالکیت و تصرف ملک مذکوراست که با رد و مخالفت رییس اجراییات ثبت مواجه شده است. و درپرونده یک مبایعه نامه قرار داده است(به سال 94) که فروشنده آن بدهکار اینجانب نیست و یک خانم است.ونیز دو دست نوشته؛ یکی متنی که نوشته شده بدهکار هیچ حقی دران ملک ندارد(تنظیم شده تیر98) و دیگری اینکه خانم فروشنده به بدهکاربنده وکالت تام بلاعزل داده که برود و کارهای ثبت و شهرداری را انجام دهد.(لازم به ذکراست ملک مذکور ازسال 89 دررهن بانک بوده و درفروردین 98 توسط بدهکاربنده رهن پرداخت شده و فک رهن گردیده است ونیزسند شش دانگ تک برگی بنام بدهکاربتده است)

بااین اوصاف ایا دادگاه حکم به رد سند رسمی می دهد به استناد مبایعه نامه ذکرشده؟ واینکه ایا میتوانم به حقم برسم؟ با سپاس فراوان

0
حسین 11 ماه 57 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )