الزام به تنظیم سند رسمی

پرسش

سلام،در قولنامه ی فروش خودرو ، انتقال سند تا 20 روز برعهده نمایشگاه گذاشته شده و بعد از آن نمایشگاه وظیفه ای نخواهد داشت ،این نوشته بصورت یک کادر مجزا در متن قولنامه با محصور شدن هویدا ست. (هرچند قولنامه به احتمال بسیار زیاد جعلی است) اما آیا با لحاظ این جمله صاحب سند به خریداران مابعد تعهد انتقال سند خواهد داشت .هر تعداد خریدار باشند که همه به شکل مجزا قولنامه مذکور را در اختیار دارند.تشکر

0
sozesil 7 ماه 23 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )