الزام به سند

پرسش

سلام.ملکی با وکالت بلا عرل و قرداد فروش معامله شده و فروشنده فوت نموده است . ودر مدت11سال خریدار اقدام به انتقال رسمی نکرده است . با توجه به اینکه در متن قراداد فروش کلیه هزینه های انتقال بر عهده خریدار توافق شده ومراجعه به شهردار ی و دارائی مستلزم صرف هزینه است ودر این رابطه اظهارنامه ای برای ورثه نفرستاده و ملک را بعد از فوت فروشنده به شخص دیگری فروخته است . وخریدار دوم دادخواست الزام به سند داده است آیا چنین دادخواستی قابل استماع است یا رد می شود.

0
3133648211 10 ماه 91 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )