انتظامات پارک بدون حضور پدرومادر یا کسی دیگه ای ازت تعهد بگی

پرسش

انتظامات پارک بدون حضور پدرومادر یا کسی دیگه ای ازت تعهد بگیرن
این تعهده ک تو یه سررسید نوشتن .بدون اثر انگشت.
وارد سیستمی چیزی میشه؟
ک اگ بار دوم تکرار بشه مجازاتی داشته باشه؟

0
Sina 4 ماه 63 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )