انتقال مالکیت ملک در رهن

پرسش

اینجانب در جهت خرید یک باب واحد مسکونی، به دلیل امکان استفاده از سهمیه وام بنیاد جانبازان پدر بزرگ خود، منزل را خریداری و الزاماً سند را به نام ایشان تنظیم نمودم در حالی که مالک واقعی این ملک بنده می باشم ولی سند به نام ایشان و در رهن 20 ساله بانک قرار دارد که در طول این 20 سال امکان انتقال سند به نام اینجانب نخواهد بود. چه راه کاری پیشنهاد میفرمایید که در صورت فوت نام برده، این ملک وارد پروسه انحصار وراثت نشده و بدون نیاز به حضور وراث به نام بنده انتقال یابد.

0
علی 9 ماه 56 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )