اگراحساس امنیتی که اززندانی شدن مجرمان وافرادشروردرجامعه وجو

پرسش

اگراحساس امنیتی که اززندانی شدن مجرمان وافرادشروردرجامعه وجود داردنباشدویک روززندان هاتعطیل شودومجرمان وتبهکاران درجامعه آزادباشندچه احساسی خواهیدداشت؟

0
shahin137020 1 سال 74 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )