اگراحساس امنیتی که اززندانی شدن مجرمان وافرادشروردرجامعه وجو

پرسش

اگراحساس امنیتی که اززندانی شدن مجرمان وافرادشروردرجامعه وجود داردنباشدویک روززندان هاتعطیل شودومجرمان وتبهکاران درجامعه آزادباشندچه احساسی خواهیدداشت؟

0
shahin137020 2 هفته 5 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse