اگرروزی دادسراودادگاه هاتعطیل شودچه خواهدشد؟ اگریک روزعدالت

پرسش

اگرروزی دادسراودادگاه هاتعطیل شودچه خواهدشد؟
اگریک روزعدالت درجامعه اجرانشودومحلی برای مراجعه سمتدیگان نباشدچه خواهدشد؟

0
shahin137020 8 ماه 36 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )