اگر جنین نارسی به دنیا بیای

پرسش

اگر جنین نارسی به دنیا بیاید و بدلیل بیماری در دستگاه نگهداری شود چنانچه کسی او را بکشد عنوان مجرمانه او چه خواهد بود مستند و مستدل

0
hoseinhashemi 2 سال 111 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )