اگر زمین کشاورزی مشاعی که رای عدم افراز آن صادر شده، مالکین

پرسش

اگر زمین کشاورزی مشاعی که رای عدم افراز آن صادر شده، مالکین مشاع با تقسیم نامه عادی بین خودشان تقسیم و سهم هر یک را در ان مشخص و جدا کنند، ایا  آن تقسیم نامه دارای اعتبار قانونی هست و درصورت بروز اختلاف بین شرکا، دادگاه آن تقسیم نامه را مورد پذیرش و ترتیب اثر قرار میدهد؟

آیا لازم است پیش از طرح دعواهایی نظیر خلع ید و قلع و قمع بنا از این ملک، اول چنین تقسیم نامه­ عادیی باطل شود (حتی اگر همه مالکین آن را امضا نکرده باشند)؟

0
nshahrzad 1 سال 117 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )