اگر زنی قبل از شوهرش فوت کرده باشد و مرد بعد از آن ازدواج مجدد کرده

پرسش

سلام

اگر زنی قبل از شوهرش فوت کرده باشد و مرد بعد از آن ازدواج مجدد کرده وبعد از سی سال از فوت همسر اول شوهر نیز فوت کند مهریه زن اول از ارث باقی مانده توسط فرزندان همسر اول که فوت شده قابل درخواست است وبه چه صورت محاسبه میشود

0
زهرا 2 سال 237 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )