اگر شخصی حکمش حبس تعزیری درجه هشت باید اما در مرحله شروع جرم دستگیر شده باشد حکمش چیست؟

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…اگر شخصی جرمش حبس تعزیری درجه هشت باشد اما در شروع جرم دستگیر شده باشد حکمش چیست؟

0
Mahni 4 ماه 21 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )