اگر فرزندی ارثیه خود را از پدر به صورت قانونی دریافت کند ایا

پرسش

اگر فرزندی ارثیه خود را از پدر به صورت قانونی دریافت کند ایا پس از فوت می تواند حقی داشته باشد.
واگر پسر بدهکار باشد طلبکاران می توانند پس از فوت پدرش اموال ارثیه توقیف کنند

0
hosseinpc69 9 ماه 110 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )