اگر همسرم باتوجه به اینکه نوشته محضری داده که 1دانگاز شش دان

پرسش

اگر همسرم باتوجه به اینکه نوشته محضری داده که 1دانگاز شش دانگ خانه مال من است اما وقتی میخواهم انرا نمیدهد چکار میتوانم انجام دهم ؟ وایا پس از فوت همسر باتوجه به اینکه من همسر دوم هستم وصاحب یک پسر از همسرم ارث چه میزان به من میرسد با توجه به اینکه در حال حاضر نفقه ای به من نمیدهد ؟

0
اسد 2 سال 100 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )